Stadgar

Stadgar 

 

§1. Namn Föreningens namn är Jernringen i Noraskog.

 

Säte och verksamhetsområdet Föreningen har sitt säte i Nora. Det geografiska verksamhetsområdet utgörs av det gamla begreppet Noraskog, innefattande Nora och Hällefors kommuner samt delar av Lindesbergs kommun.

 

Ändamål Föreningen  - är en intresseförening för den tidiga såväl som den senare järnframställningen i våra trakter  - skall utgöra en mötesplats för personer som vill studera denna näring som varit så betydelsefull för dessa trakters utveckling från järnålder och fram till idag  - skall verka för att sprida kunskap och förståelse - kunskap om de tekniska och sociala delarna i denna näring, förståelse för att vi skall bevara och förvalta de lämningar som fortfarande finns kvar från denna epok  - skall fungeras om en lokal remissinstans i frågor rörande detta  - skall även bedriva fortsatt inventering och, där så är möjligt, även deltaga i forskningen runt tidigare järnframställning och järnets betydelser för vårt lands utveckling.

 

Oberoende Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

 

2§. Medlemskap. Till medlem kan styrelsen anta intresserad person som skall erlägga den av årsmötet fastställda årsavgiften. Medlemskap upphör om fastställd avgift ej erläggs. Annan förening eller organisation kan antas efter överenskommelse med styrelsen.

 

Uteslutning Medlem som aktivt motarbetar föreningen kan, omskriftlig varning ej beaktas, uteslutas av styrelsen, Medlemsavgiften betraktas då som förverkad och behöver ej återbetalas, utesluten medlem har rätt att få sin sak omprövad av föreningens årsmöte.

 

3§. Organ Föreningens organ är:  - föreningens årsmöte  - styrelsen  - valberedningen  - medlemsblad för Järnringen i Noraskog.

Stadgar för Järnringen i Noraskog

2 (3)

 

 

4§. Föreningens årsmöte Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som består av föreningens medlemmar.  Vid årsmötet har varje medlen en röst. Rösträtt må utövas endast av personligen närvarande medlem. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val, då lotten avgör. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär detta. För beslut krävs enkel majoritet.  Anslutna föreningar och organisationer kan endast inneha en röst.

 

Tidpunkt och kallelse Årsmötet skall hållas senast februari månads utgång, tid och plats för mötet bestäms av styrelsen. Till föreningens årsmöte skall samtliga medlemmar kallas senast två veckor i förväg. Detta skall ske med hjälp av personlig kallelse, brev eller e-post.

 

Protokoll och föredragningslista Vid årsmötet skall protokoll föras och som skall justeras av föreningens ordförande och en justerare. Motioner får lämnas in av medlem och måste vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. 

 

Vid ordinarie årsmöte skall förekomma: 1.  Val av ordförande och sekreterare 2.  Val av en justerare 3.  Fråga om årsmötet är behörigt utlyst 4.  Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning 5.  Revisorns berättelse 6.  Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen 7.  Val av ordförande 8.  Val av övriga styrelseledamöter 9.  Val av ersättare 10.  Val av revisor och revisorssuppleant 11. Val av valberedning 12.  Fastställande av medlemsavgift 13.  Behandling av motioner 14.  Övriga frågor.

 

§5. Extra årsmöte Extra årsmöte kan hållas om styrelsen eller om minst sju medlemmar skriftligen till styrelsen så yrkar. Även revisor äger rätt att påkalla extra årsmöte. För övrigt gäller samma regler som vid det ordinarie årsmötet.

 

§6. Styrelsens uppgifter Styrelsen utses av årsmötet och är, när inte årsmötet är samlat, föreningens beslutande och verkställande organ. Styrelsen har som uppgift att styra och leda verksamheten.

 

Styrelsens form Antalet ledamöter i styrelsen skall vara minst fem. Dessa skall väljas på två år. För att bevara kontinuiteten väljs hälften varje år. 

Stadgar för Jernringen i Noraskog

3 (3)

Två suppleanter skall väljas på ett år var, som ersättare till ordinarie ledamöter. Suppleant äger rätt att närvara och yttra sig på styrelsemöten.  Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Avgående ledamot kan omväljas.

 

Styrelsens arbetsordning Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden. Minst två, protokollförda och justerade, styrelsesammanträden skall hållas per år. Styrelsen företräds av ordföranden.  Föreningens ordförande och kassör äger rätt att teckna firma, enskilt.

 

§7. Räkenskaper Styrelsen skall föra räkenskaper per verksamhetsår. Räkenskaperna och verksamhetsberättelsen skall överlämnas till revisorn senast 15 januari.

 

§8. Revisor Revisor utses av årsmötet och har till uppgift att granska föreningens räkenskaper. Revisorn skall inför årsmötet skriftligen avge rapport. Revisor väljs på ett år.

 

§9. Valberedning Valberedningsfrågor skall om möjligt skötas av styrelsen.

 

§10. Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår, liksom räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

§11. Stadgeändring För ändring av dessa stadgar fordras beslut med två tredjedels majoritet vid föreningens årsmöte. Ändringsförslag skall tillsändas medlemmarna i samband med kallelse till årsmöte.

 

§12. Föreningens upplösning Beslut om upplösning av föreningen kan fattas på förslag av styrelsen, för sådant beslut fordras två tredjedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Vid definitivt beslut om upplösning skall även beslut om disposition av föreningens återstående medel/tillgångar fattas. Föreningens medel och övriga tillgångar får inte fördelas bland medlemmar eller privatpersoner 

 

§13. Ikraftträdande Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter det att föreningen antagit dem

 

 Dessa stadgar är antagna vid årsmötet 2002

Reviderade vid årsmötet 2008

Reviderade vid årsmötet 2017